Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  ECS megállapodás (magyarul)
 

 

MEGÁLLAPODÁS

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS AZ EURÓPAI ŰRÜGYNÖKSÉG KÖZÖTT AZ EURÓPAI

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÁLLAMOK PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Európai Űrügynökség (továbbiakban Ügynökség), amelyet az 1975. május 30-án aláírásra megnyitott Alapokmány (a továbbiakban: Alapokmány) alapított,

(továbbiakban együtt: Felek),

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a világűr kizárólag békés célú felhasználására irányuló nemzetközi együttműködés fenntartása és erősítése előnyökkel jár,

TEKINTETTEL azon együttműködés eredményeire, amelyet az Ügynökség és a Magyar Köztársaság Kormánya között 1991. április 10-én aláírt, és azon a napon hatályba lépett, majd levélváltásokkal 2003. április 10-ig meghosszabbított szerződés alapján folytattak, továbbá az 1998. január 23-án aláírt és azon a napon hatályba lépett, a Magyar Köztársaság Kormányának az Ügynökség tudományos kísérletek fejlesztését szolgáló (PRODEX) programjában való részvételére vonatkozó szerződés alapján folytattak,

TEKINTETTEL az Ügynökség Tanácsának 2001. március 21-i (ESA/C/CL/Res. 2 (Final)), az Európai Együttműködő Államokra vonatkozó intézkedések alkalmazásáról szóló határozatára, amellyel az Ügynökség egy új együttműködési formát hozott létre az európai nem-tagállamoknak, az ESA Alapokmányhoz való lehetséges csatlakozás távlatával,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya kifejezte óhaját, hogy folytatná és megerősítené az Ügynökséggel való kapcsolatát egy új típusú együttműködési formában,

TEKINTETTEL az Alapokmány II. Cikkére és a XIV. Cikk 1. bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:


1. Cikk

1.1 Jelen Megállapodással az Ügynökség és a Magyar Köztársaság Kormánya (továbbiakban Magyar Fél) megállapodnak arról, hogy együttműködnek az űrkutatás területén, a következőkben meghatározott feltételek szerint. Az együttműködés céljának megfelelően, a Megállapodás hatályba lépését követően, a Magyar Köztársaság Európai Együttműködő Államnak (továbbiakban EEÁ) tekintendő. A Magyar Köztársaság Kormánya ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügynökség további, az Ügynökség tagállamai közé nem tartozó államokkal, a jelen Megállapodáshoz hasonló együttműködési megállapodást köt, és ezáltal azok is Európai Együttműködő Államnak tekintendőek.

1.2. A Magyar Köztársaság Kormánya elfogadja, hogy mint EEÁ, az Ügynökséggel való együttműködés minden szintjén a jelen Megállapodás preambulumában megjelölt Alapokmány céljainak megfelelően tevékenykedik, így kifejezetten szem előtt tartja a világűr békés célú kutatásának és felhasználásának elvét.


2. Cikk

2.1. A Magyar Fél részt vesz az Ügynökség programjainak és tevékenységének végrehajtásában, kivéve az Ügynökség műszaki alapkutatások programját (TRP), azon a pénzügyi hozzájárulásán alapulva, amelyet a Felek által közösen kialakított Európai Együttműködő Államok Tervébe (a továbbiakban: EEÁ Terve) kell befizetni, amely terv tartalmát a Megállapodás rendelkezéseinek figyelembe vételével a Felek közösen állapítják meg.

2.2. A Magyar Fél megkapja az Ügynökség tudományos programjaira vonatkozó pályázati lehetőségeket tartalmazó felhívásokat (Announcements of Opportunity), amely által lehetővé válik számára, hogy mint a kutatás főfelelőse vagy társfelelőse beszerzéseket kezdeményezzen az Ügynökség ezen programjaihoz.


3. Cikk

3.1. Tekintettel a 7. Cikkben foglaltakra, valamint az Ügynökség korábbi követelményeire és feltételeire, a Magyar Fél költségtérítés ellenében használhatja az Ügynökség felszereléseit és szolgáltatásait a jelen Megállapodás keretében folyó nemzeti űrprogramjainak megvalósításához. A költségeket azon módszer alkalmazásával kell meghatározni, amely a tagállamok nemzeti űrprogramjaihoz az Ügynökség felszerelései és szolgáltatásai használata vonatkozásában irányadó. Viszonzásul a Magyar Fél lehetővé teszi, hogy az Ügynökség és tagállamai ugyanilyen feltételekkel használhassák felszereléseit és szolgáltatásait.

3.2. A Magyar Fél nemzeti űrprogramjai fejlesztésekor és nemzeti űrmisszió tervezésekor előnyben részesíti az európai űrszállítási rendszert, az Ügynökség és tagállamai tulajdonát képező, illetve az előbbiek által kifejlesztett vagy általuk irányított felszerelések, termékek, szolgáltatások használatát. A Magyar Fél ezenkívül támogatni fogja az ESA azon törekvéseit, hogy azok a nemzetközi testületek, amelyekbe tartozik, és amelyek űr alapú komponenssel rendelkező rendszereket, illetve szolgáltatásokat alkalmaznak, használják az európai űrszállítási rendszert, felszereléseket, termékeket és szolgáltatásokat.


4. Cikk

4.1 Ahol a jelen Megállapodás “Szellemi Tulajdonjogot” említ, azon a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó, 1967. július 14-én Stockholmban aláírt Egyezmény 2. Cikkében foglaltakat kell érteni.

4.2. A felek biztosítják a jelen együttműködési Megállapodás értelmében létrejött munkából fakadó szellemi tulajdonjogok és egyéb szerzett jogok megfelelő és hatékony védelmét.

4.3. A műszaki információkhoz való hozzáférésre, terjesztésükre és felhasználásukra, valamint a jelen Megállapodásból kifolyólag keletkező szellemi tulajdonjogokra vonatkozó speciális rendelkezéseket az ESA szabályainak és eljárásrendjének megfelelően kell megállapítani.

4.4. A Felek, saját törvényeikkel és rendeleteikkel összhangban, törekedni fognak arra, hogy elősegítsék a tudományos és technikai információk, adatok és termékek cseréjét, ami a Felek közös érdekét képezi, a jelen Megállapodás alkalmazásához szükséges űrtudomány, űrtechnológia és alkalmazás vonatkozásában.


5. Cikk

5.1 A Magyar Fél és az Ügynökség biztosítja a következő információk cseréjét:

(a) a jelenlegi és jövőbeni űrprogramjaik tartalmára és terveire vonatkozó információk;

(b) a tudományos és technikai érdeklődésre számot tartó azon információk, amelyek űrtevékenységükhöz kötődnek. A Magyar Fél ennek értelmében különösen számot tarthat az ESA által kiadott vagy elérhetővé tett jelentésekre, valamint az ügynökségi programok fejlődésére vonatkozó információkra.

5.2 Bármilyen, az Ügynökséggel kapcsolatos információ kiszolgáltatása esetén a Magyar Félnek meg kell vizsgálnia, hogy ezáltal nem sérül-e valamilyen fennálló tulajdonosi jog, továbbá a Magyar Fél vállalja, hogy nem ad ki titkosnak minősülő vagy olyan információt, amely nem minősül általánosan hozzáférhetőnek Magyarország és az Ügynökség tagállamai területén kívül, sem közvetlenül, sem az említett országok területén belül vagy azon kívül működő közvetítő által.

5.3 A Magyar Fél nem köteles az Ügynökség tudomására hozni azon információkat, amelyeket harmadik féltől kapott, ha az információ kiszolgáltatása ellentétes lenne a harmadik féllel kötött megállapodásban foglaltakkal, illetve azon feltételekkel, amelyekkel a vonatkozó információkhoz Magyarország hozzájutott.

5.4 A Magyar Fél és az Ügynökség tervet készíthet az ESA munkájában érdekelt szakértők cseréjének lehetőségéről, figyelembe véve a beutazásra és a tartózkodásra vonatkozó magyar szabályozást.

5.5 A Magyar Fél részt vehet az Ügynökség által a fiatal diplomások részére létrehozott, valamint ösztöndíjas programjaiban, a Felek által közösen meghatározott feltételek szerint.

5.6 A Magyar Fél és az Ügynökség, amennyiben űrkutatási témájú nemzetközi szervezetben, konferencián vagy találkozón vesz részt, konzultál egymással annak érdekében, hogy ismertessék egymással álláspontjukat a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, és törekedni fognak arra, hogy szükség szerint egyeztessék álláspontjukat a közös űrprogramjaikat és tevékenységüket valószínűleg érintő kérdésekben.

6. Cikk

6.1 A jelen Megállapodás alkalmazása és a többi Európai Együttműködő Állammal való együttműködés érdekében az Európai Együttműködő Államok létrehozzák az EEÁ Tervének Bizottságát, amelynek működését a jelen Megállapodás mellékletei szabályozzák.

6. 2 Az EEÁ Tervét érintő kérdések tárgyalásakor a Magyar Fél egy képviselő és az őt kísérő tanácsadók révén megfigyelői státuszban részt vehet az Ügynökség Tanácsának és alárendelt szerveinek ülésein. Annak érdekében, hogy a Magyar Fél megfigyelőként részt vehessen az Ügynökség Tanácsának és/vagy alárendelt szerveinek ülésein, jogosult megkapni a tagállamok részére hozzáférhető napirend és a vonatkozó dokumentumok tervezetét.


7. Cikk

A Magyar Fél részt vesz az EEÁ Tervében, és az Ügynökség pénzügyi szabályainak és rendelkezéseinek megfelelően az EEÁ Terve Alapokmányának aláírásával anyagilag hozzájárul az EEÁ Tervéhez, a mellékletben meghatározott feltételek szerint.

8. Cikk

8.1 A Magyar Fél által az EEÁ Terve keretében megkötött szerződések földrajzi megoszlására vonatkozólag az Ügynökség végrehajtja az I. Mellékletben meghatározott iparpolitikai rendelkezéseket.

8.2 A Magyar Fél és az Ügynökség külön éves felülvizsgálatot tart, amelynek keretén belül megvitatja, hogy a magyar ipar mennyiben felel meg és mennyiben tudja kiegészíteni az Ügynökség tagállamainak űriparát.


9. Cikk

Az Ügynökségnek a jelen Megállapodás keretében vállalt hivatalos tevékenységei végrehajtása céljából a Magyar Fél biztosítja a következő kiváltságokat és mentességeket:

9.1 Az Ügynökség a Magyar Köztársaság területén jogi személyiséggel rendelkezik. Így különösen szerződéseket köthet, ingó- és ingatlantulajdont szerezhet és idegeníthet el, jogi eljárásban félként felléphet.

9.2 Az Ügynökség mentességet élvez a igazságszolgáltatás és a végrehajtás alól, a következők kivételével:

a) ha az Ügynökség az adott ügyben kifejezetten lemond mentességéről,

b) harmadik fél által indított polgári keresetben, amelynek alapja az Ügynökség tulajdonába tartozó vagy érdekében üzemeltetett gépjármű károkozása, valamint az ilyen gépjárművével elkövetett szabálysértések tekintetében,

c) a jelen Megállapodás 12. Cikke szerinti választottbírósági ítélet végrehajtásának tekintetében.

9.3 Hivatalos tevékenységén belül az Ügynökség, valamint az Ügynökség tulajdona és bevételei mentesek minden közvetlen adó alól a Magyar Köztársaság területén. Azon alapvető fontosságú beszerzések és szolgáltatások igénybevétele, amelyek szorosan kötődnek a Megállapodás keretébe tartozó hivatalos tevékenységekhez, mentesek a közvetett adók megfizetésének kötelezettsége alól.

9.4 Az Ügynökség hivatalos tevékenységeihez szorosan kötődő termékek exportja és importja mentes minden export és import vám és illeték, valamint export és import tilalom és korlátozás alól. Ezen exportált és importált javakat nem lehet sem ingyenesen, sem ellenérték fejében eladni, bérbe adni, átruházni a Magyar Köztársaság területén, kivéve, ha ez a Magyar Fél által meghatározott feltételek szerint történik. A Magyar Fél és az Ügynökség megállapodnak azon eljárásrendben, amely az együttműködés során használt vagyontárgyak exportjára és importjára alkalmazandó. Az Ügynökség együttműködik a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy az Ügynökség által exportált és importált javak az Ügynökség jelen Megállapodás keretén belüli hivatalos tevékenységéhez legyenek felhasználva.

9.5 Az Ügynökség fogadhat és tarthat a Magyar Köztársaságban bármilyen pénzalapot, valutát, készpénzt vagy értékpapírt, szabadon felhasználhatja azt a Magyar Köztársaságban az Ügynökség bármilyen hivatalos tevékenységéhez, és bármilyen pénznemben vezethet bankszámlát.

9.6 Az Ügynökség alkalmazottainak fizetése, illetménye, juttatásai és nyugdíja, amelyeket az ESA-nál végzett jelenlegi vagy korábbi munkájáért kapott, mentes az adófizetési kötelezettség alól; ezen rendelkezés vonatkozik a családtagok juttatásaira is.

9.7 Az Ügynökség által küldött, illetve fogadott kiadványok és információs anyagok mentesek a behozatallal és kivitellel kapcsolatos esetleges tilalmak és korlátozások alól.


10. Cikk

A Magyar Fél közli az Ügynökség Főigazgatójával a jelen Megállapodás végrehajtásánál való képviseletére kijelölt hatóság nevét, valamint a 6. Cikk 6.2 pontja szerinti megbeszéléseken részt vevő képviselő és tanácsadóinak nevét.


11. Cikk

Mindkét Fél kizárólagosan felelős a Megállapodás végrehajtása során végzett saját tevékenységeinek következményei vonatkozásában. Így különösen a Felek jogorvoslattal élhetnek a másik Fél ellen, a személyekben vagy javakban a másik fél által okozott bármilyen károkozás esetén. Harmadik személynek okozott kár esetén csak az a Fél felel, amelyiknek a tevékenysége kapcsán a károkozás bekövetkezett.


12. Cikk

12.1 Bármely, a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vita esetén, amennyiben azt a Felek nem tudják békés úton megoldani, bármelyik Fél kérésére választottbírósághoz fordulnak.

12.2 A választottbíróság 3 tagból áll. A tagok közül egy bírót az Ügynökség jelöl ki, egyet a Magyar Fél, a harmadikat pedig az előbbi kettő választottbíró jelöli ki, és egyben ezen bíró lesz a választottbíróság elnöke. Ha a válsztottbíróság felállítására irányuló kéréstől számított 6 hónapon belül bármelyik fél nem tesz eleget a bíró kijelölésére vonatkozó kötelezettségének, bármelyik Fél kérése alapján a Állandó Nemzetközi Bíróság Elnöke jelöli ki a választottbírót. Ugyanezen eljárás alkalmazandó abban az estben is, ha a Felek által kijelölt, illetve megválasztott bírók kijelölésétől, illetve megválasztásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor a harmadik választottbíró kijelölésére.

12.3 A választottbíróság maga állapítja meg eljárásrendjét; a bíróság döntése végleges és kötelező.


13. Cikk

A mellékletek a jelen Megállapodás szerves részét képezik.


14. Cikk

14.1 A jelen Megállapodás az aláírást követően és a Magyar Köztársaság jogrendjével összhangban lévő jóváhagyásával akkor lép hatályba, amikor a Magyar Fél aláírja az Európai Együttműködő Államok Tervének Alapokmányát, amelyre a 7. Cikk utalt és az I. Melléklet részletez, kivéve a jelen Megállapodás II.A és II.B Mellékleteit, amelyeket közvetlenül az aláírást követően alkalmazni kell. Az EEÁ Terve Alapokmányának aláírására legkésőbb a jelen Megállapodás aláírását követő egy éven belül sort kell keríteni, kivéve, ha a Felek más határidőben állapodnak meg. Abban az esetben, ha a megjelölt határidőn belül nem kerül sor az aláírásra, a jelen Megállapodás semmisnek tekintendő.

14.2 A jelen Megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti a preambulumban hivatkozott, az Ügynökség és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Együttműködési Megállapodás, azzal, hogy ezen Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon, az Együttműködési Megállapodás keretén belül megkötött szerződések végrehajtásának tekintetében, amelyek hatálya az Együttműködési Megállapodás hatályának megszűnésekor még nem járt le.

14.3 Jelen megállapodás hatályba lépésével befejeződik az Ügynökség és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, a preambulumban hivatkozott, Prodex program feltételei szerinti együttműködés. A Magyar Köztársaság Kormánya ennek értelmében elfogadja, hogy a jelen Megállapodás hatályba lépésével megszünteti részvételét a Prodex programban, a vonatkozó program Nyilatkozat és megvalósítási szabályok rendelkezéseinek megfelelően.


15. Cikk

15.1 A jelen Megállapodás, amennyiben a jelen Cikk 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően előbb nem szűnik meg, a hatályba lépésétől számított öt évig marad hatályban. Egy évvel a jelen Megállapodás hatályának lejártát megelőzően, a 8. Cikkben meghatározott éves felülvizsgálati eredmények alapján a Felek áttekintik a Megállapodás végrehajtásának eredményét, valamint megvizsgálják annak lehetséges módjait, hogy mikképpen lehetne folytatni vagy továbbfejleszteni a jelen Megállapodás szerinti együttműködést. Ezen belül kifejezetten meg fogják vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Magyar Köztársaság társult tagként vagy tagállamként folytassa tevékenységét.

15.2 Abban az esetben, ha a Felek a jelen Megállapodás folytatása mellett döntenek, a jelen Megállapodás a Felek együttes írásos megállapodása alapján hosszabbítható meg és/vagy módosítható.

15.3 A Megállapodást bármelyik fél a felmondás tervezett napját legalább egy évvel megelőzően írásban felmondhatja, azzal, hogy a felmondás tervezett napjának meg kell egyeznie a naptári év utolsó napjával.

15.4 A Megállapodás megszűnése nem érinti a Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek jellegüknél fogva függetlenek a Megállapodás hatályától, valamint ezen jogok értelmezését sem. Ezen jogok különösen, de nem kizárólagosan, a választottbírósági kikötés, a bizalmas információk, felelősségi szabályok, szellemi tulajdonjogok, valamint a Megállapodás keretében megkötött már hatályos szerződések. A Magyar Fél a jelen Megállapodás megszűnése után is köteles fizetni a folyó vagy megelőző fizetési évekre az Ügynökség költségvetésben jóváhagyott, szerződési fizetési kötelezettségeinek rá eső részét.

15.5 A Magyar Fél és az Ügynökség kölcsönös megállapodással felülvizsgálhatja a jelen Megállapodás rendelkezéseit. A módosítások, kivéve azokat, amelyek kizárólagosan a Mellékleteket érintik, azon a napon lépnek hatályba, amikor mindkét Fél bejelentette, hogy megtette a módosítások hatályba lépéséhez szükséges belső jogi lépéseket. A kizárólagosan a Mellékletekre vonatkozó módosításokra a Mellékletek rendelkezéseit kell alkalmazni.


két eredeti példányban angol és magyar nyelven. Az aláírók elrendelhetik a francia és német nyelvre való fordítást, azonban az értelmezés szempontjából ezek nem tekintendők hitelesnek.


I. MELLÉKLET


Terv az Európai Együttműködő Államok részére
(EEÁ Terv):
Célok, szabályok, eljárásrend

I. Célok

I.1. Az EEÁ Terv általános célja

Az EEÁ Tervének általános célja a Magyar Fél társulása az Ügynökség programjaihoz és tevékenységeihez, valamint felkészülése az Ügynökség Alapokmányához való lehetséges jövőbeni csatlakozásra, a lehető leghatékonyabb módon.

I.2. Az EEÁ Terv különös céljai

- A Magyar Fél és az Ügynökség tagállamainak tudományos és felhasználói közösségei közötti együttműködés fejlesztése.

- A Magyar Fél megfelelő ipari kapacitásának és szaktudásának kialakítása és megerősítése annak érdekében, hogy csatlakozás után lehetővé váljon a Magyar Fél megfelelő, méltányos és igazságos ipari részvétele az Ügynökség programjaiban.

- Az Ügynökség programjaihoz és tevékenységeihez közvetett hozzáférés biztosítása.

- Elősegíteni, hogy a Magyar Fél megismerje az Ügynökség szervezetét és működését, beleértve az EURO, az európai űrkutatási termékek, szabványok és eljárások használatát.

- A tagállamok és Magyar Fél űrtevékenységének összehangolása, pl. a szükségtelen párhuzamosságok elkerülése révén.


I.3. Az EEÁ Terv szerinti tevékenységek típusai és területei

i) Az EEÁ Terv a tevékenységeknek az ii) alpontban meghatározott négy fő típusát foglalja magába, a következő öt területen:

- Űrtudomány, különösen űrcsillagászat és asztrofizika, a Naprendszer kutatása és Nap-Föld fizikai kutatások;

- Távérzékelési kutatások és alkalmazások, különösen környezetfigyelés, meteorológia, légkörtan- és földtudomány;

- Távközlés, különösen szolgáltatások és műholdas navigáció;

- Mikrogravitációs kutatások, különösen űrbiológia, orvostudomány, és anyagkutatások;

- Földi kiegészítő mérnöki munkák és hasznosításuk;


ii) Az EEÁ Terv a következő tevékenység típusokra terjed ki:

- Az Ügynökség választható programjain belül (optional programmes) azon ESA technológiák és felszerelések, amelyek kivitelezése nem válik kritikussá egy Európai Együttműködő Állam részvételével (nem kritikus technológiák);

- Tudományos projektek és/vagy kísérletek;

- Adatok felhasználása;

- A kis- és közepes méretű vállalkozások támogatása.


iii) A tevékenységek részletes szabályait egy megújítható öt éves tervről szóló megállapodás tartalmazza. A tervet minden egyes öt éves időszak negyedik évének végén, az Ügynökség és a Magyar Fél közötti megállapodás megújítására vonatkozó tárgyalások nyomán lehet meghosszabbítani. Az új öt éves időszak a megelőző tervidőszak ötödik évének végével kezdődik. Az öt éves időszakra vonatkozó terv tervezetét az EEÁ Terv Bizottsága fogadja el és évenként korszerűsítheti, az alábbiakban meghatározott eljárásnak megfelelően.


II. Szabályok és eljárásrend

II.1. Az EEÁ Tervének végrehajtása

Az Ügynökség, annak szabályzata és eljárásrendje szerint végrehajtja az EEÁ Tervének rendelkezéseit, kivéve ha az itt feltüntetett célok, szabályok és eljárásrend másképp rendelkezik.

Az EEÁ Terv végrehajtásának ellenőrzésére és felügyeletére bizottság - a továbbiakban EEÁ Terv Bizottsága - jön létre. A Bizottság hatásköri és eljárási szabályzatát a II. Melléklet tartalmazza.

A Magyar Köztársaság joghatósága alá tartózó nemzeti intézmények az Ügynökség kérésére, a Magyar Fél beleegyezésével, technikai, technológiai támogatást nyújthatnak az Ügynökségnek, az EEÁ Tervén belüli egy vagy több tevékenységhez; amennyiben szükséges, a támogatás nyújtását az érintett intézet és az Ügynökség közötti levélváltás kíséri, amelyet tájékoztatás végett megküldenek a többi Európai Együttműködő Államnak, valamint az Ügynökség Tanácsának.

Az Ügynökség eszközeit és berendezéseit rendelkezésre bocsátja az EEÁ Tervén belül végzett tevékenységekhez, e Megállapodás 3. Cikke 1. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően. Így különösen az Ügynökség elektronikus pályázati rendszere (EMITS – Electronic Mail Invitation Tender System) rendelkezésre áll a Magyar Köztársaságban bejegyzett vállalatok számára, a következő feltételekkel;

- Az Ügynökség programjai tekintetében csak olvasásra;
- Az EEÁ Terven belüli tevékenységei tekintetében teljes körű hozzáféréssel.

II.2. Az EEÁ Terv tartalma

Mielőtt az öt évre szóló tevékenységek elkezdődnének, az Ügynökség kidolgozza a Magyar Fél és a tagállamok hozzájárulásain alapuló öt éves EEÁ Tervet, a következő eljárásnak megfelelően;

II.2.1. Az Ügynökség konzultációt folytat a Magyar Féllel azon technológiákkal kapcsolatos magyar igényekről, amelyek nem válnak kritikussá Magyarország részvételével.


II.2.2. Ezt követően, a Megállapodás 6. Cikkében foglaltak figyelembevételével, az Ügynökség elkészíti az EEÁ Terv öt éves időszakra szóló, a Program Tanácsokban és Bizottságokban megtárgyalandó előzetes tervezetét, majd megküldi azt az ESA következő Bizottságainak és Program Tanácsainak, amelyekben a tagállamok, illetve a résztvevő államok kétharmadának jóváhagyása után a Terv az EEÁ Terv Bizottságához kerül jóváhagyásra;
- az érintett ESA Program Tanácsoknak: azon hozzájárulások tekintetében, amelyet a Magyar Fél az Ügynökség válaszható programjai keretében vállalt el, rendszerek és hasznos teher kifejlesztése és/vagy kísérleti fázisában való részvétel, vagy a nem kritikus technológia fejlesztésében való részvétel formájában;
- a Tudományos Program Bizottságnak (SPC): a Magyar Fél azon hozzájárulása tekintetében, amelyet az Ügynökség tudományos programjai keretében vállalt fejlesztésre és/vagy kísérleti fázisra vagy a nem kritikus fázisú technológia fejlesztésére.
- Az Iparpolitikai Bizottságnak (IPC): a Magyar Fél által az EEÁ Terv keretében vállalt, az Ügynökség Technológiai Munkatervében felsorolt meghatározott technológiák fejlesztése tekintetében, valamint ezen területen az utóbbi nem kritikus technológiák fejlesztése, és a kis- és középvállalatok támogatása tekintetében.

Ezen felül, amennyiben az EEÁ Terv tevékenysége az II/A. mellékletben meghatározottak szerint egy hatályos vagy véglegesítés alatt álló Program Nyilatkozat hatálya alá tartozik, abban az esetben a megfelelő Program Nyilatkozatot vagy Nyilatkozat tervezetet módosítani kell vagy bele kell foglalni az EEÁ Terv hozzájárulásának elismerését.

Az Iparpolitikai Bizottság az EEÁ Terv iparpolitikai vonatkozásait is megvizsgálja és a tagállamok egyszerű többségi szavazatával jóváhagyja, mielőtt az EEÁ Terv Bizottság elé kerül jóváhagyásra.

II.2.3. Az érintett Bizottságok és Program Tanácsok által jóváhagyott részelemekből az Ügynökség elkészíti az egységes szerkezetbe foglalt EEÁ Tervet a célból, hogy az EEÁ Terv Bizottsága megvizsgálja és jóváhagyja. Ekkor a Magyar Fél tájékoztatja az Ügynökséget és az EEÁ Terv Bizottságát azon tevékenységekről, amelyeket támogatni szándékozik, valamint megerősíti az érintett tevékenységek finanszírozására tervezett hozzájárulást.

II.2.4. Az EEÁ Terv Bizottsága, mielőtt jóváhagyná az öt éves EEÁ Tervet, módosításokat javasolhat a tervezett tevékenységekben. A módosítási javaslatokat, az elvetett tevékenységek kivételével, meg kell küldeni az érintett Bizottságoknak és Program Tanácsoknak vizsgálat céljából. Ezt követően az érintett Bizottságok és Program Tanácsok megküldik a módosítási javaslatok elfogadott változatát az EEÁ Terv Bizottságának, jóváhagyásra.

II.2.5. Miután az EEÁ Terv Bizottsága jóváhagyta az öt évre szóló EEÁ Tervet, az Ügynökség ennek alapján elkészíti azt a különleges dokumentumot (továbbiakban: EEÁ Terv Alapokmánya, a 14.1 Cikknek megfelelően), amely lehetővé teszi a Magyar Félnek az EEÁ Tervben való pénzügyi részvételét. Az EEÁ Terv Alapokmányának tartalma a következő: egyrészt a jóváhagyott EEÁ Tervben a Magyar Fél által finanszírozott, az elfogadott EEÁ Tervben meghatározott tevékenységek felsorolása, másrészt a Magyar Fél által aláírt anyagi hozzájárulás összege, amely tartalmazza a Magyar Fél által az ESA belső költségeibe fizetendő részesedést is, amelyet a II.4. pont határoz meg. Emellett tartalmazza a befizetések tervezett bontását és ütemezését. Az EEÁ Terv Alapokmányát az Ügynökség bemutatja a Magyar Félnek aláírásra, majd továbbítja az EEÁ Terv Bizottságnak, hogy tájékoztassa a tartalmáról.


II.2.6. Az öt évre szóló EEÁ Terv ezen időszak alatt évente felülvizsgálható és korszerűsíthető, ha a Magyar Fél vagy valamelyik másik Európai Együttműködő Állam érdeklődik valamely, az Ügynökség által javasolt új tevékenységben való részvétel iránt. Az EEÁ Terv évenkénti felülvizsgálatának jóváhagyását az érintett Bizottságok és Program Tanácsok előzetesen jóváhagyják. Ha ennek eredményeképpen új tevékenységek kerülnek az EEÁ Tervbe, az Ügynökség ennek megfelelően módosítja az EEÁ Terv Alapokmányát. A Magyar Fél elfogadja a korszerűsített EEÁ Terv Alapokmánya szerinti megemelkedett hozzájárulási összeget.

II.3. Iparpolitikai alapelvek

Az EEÁ Terv garantált, (1) együtthatójú, földrajzi alapú visszatérítésen alapul. A visszatérítendő összeget az Ügynökség Tanácsa által elfogadott, a földrajzi visszatérítési együttható kiszámítási szabályáról szóló határozat (ESA/CXXXVIII/Res. 6 (Final)) alapján kell számítani.

Az öt évre szóló EEÁ Terv munkatervének meghatározásakor, valamint felülvizsgálatakor a következő iparpolitikai elveket kell figyelembe venni:

- a verseny torzításának tilalma,
- a tagállamok létező szaktudásának kiegészítése,
- a jóváhagyott ügynökségi programok keretében végzett tevékenységek kiegészítése,
- hozzájárulás az európai űrkutatási eredmények felhasználásának fejlesztéséhez,
- az Ügynökség számára képviselt műszaki érték, különös tekintettel:

• az innovációs képességre,
• az Európai Technológiai Tervnek és/vagy az Ügynökség jövőbeni program kívánalmainak történő megfelelésre,

- ösztönzőleg hat az európai ipari hálózatra,
- új piaci lehetőséget ad a versenyben lévő ellátóknak,
- kis- és közepes méretű vállalkozások bevonása.

Az Iparpolitikai Bizottság ugyanezen alapelvek figyelembe vételével vizsgálja és korszerűsíti az EEÁ Terv tervezetét.

II.4. Pénzügyi kérdések

Az EEÁ Tervét az Európai Együttműködő Államok finanszírozzák az Ügynökség szabályai és eljárásrendje szerint. Ezen kötelezettség alapja az EEÁ Terv Alapokmányának a II.Cikk 2. pontja szerinti aláírása. A Magyar Fél a program irányítási költségeinek megtérítésére az Alapokmány szerinti évenkénti befizetésének 7%-át az Ügynökség belső költségeinek fedezésére adja, amely hozzájárulás a Magyar Fél részéről évente növekszik, a teljes költség összeget az öt éves EEÁ Terv végére kell befizetni.


Az egyes Európai Együttműködő Államoknak, hogy részt vehessenek az EEÁ Tervében, minimális hozzájárulásként öt év alatt 5 M euro-t kell befizetni, a 2001-es év gazdasági mutatóinak megfelelően.

A tevékenységeket akkor lehet elkezdeni, amint egy Európai Együttműködő Állam aláírta az EEÁ Tervének Alapokmányát.

A Magyar Fél évente egyszer utólagosan növelheti az általa befizetett hozzájárulás összegét, de csak olyan mértékben, hogy mindez ne okozza a többi Európai Együttműködő Állam költségeinek növekedését.

Azon szerződések esetében, amelyek akár egy kiválasztott vállalattal, akár bármi más forrással társfinanszírozásban valósulnak meg, az Ügynökség vonatkozó belső költségeit a teljes szerződési érték alapján kell kiszámítani.

Az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 18. Cikke ellenére, az adott pénzügyi évben fel nem használt összegek automatikusan átkerülnek a következő évi befizetési összegbe.

Minden egyes öt éves időszak végeztével azon, a Magyar Fél által befizetett hozzájárulásból fel nem használt részt, amely nincs előjegyezve fennmaradt munkák végrehajtására, a következő öt éves időszak tevékenységeinek finanszírozására fordítható, amennyiben a Magyar Fél máshogy nem dönt.

Amennyiben a jelen Megállapodás megszűnik, és a Magyar Fél tagállammá vagy társult taggá válik, az által befizetett azon hozzájárulás, amely nincs lekötve az EEÁ Tervének keretében, átutalható más ügynökségnek, amelyben a Magyar Fél részt vesz, vagy más felhasználásra kerülhet, a Magyar Fél döntése értelmében.

II. 5. Szerződésekre vonatkozó rendelkezések

Az Ügynökség, a saját szabályai és eljárásrendje szerint, az általa szokásosan használt kikötések és feltételek alkalmazásával, megköti azon szerződéseket, amelyek az EEÁ Tervének végrehajtásához szükségesek. A szerződések összegét euróban állapítják meg.

Az Ügynökség által szerződéssel vállalható kötelezettségek a számára rendelkezésre álló pénzalap mennyiségére korlátozódnak. Az Ügynökség nem ír ki pályázatot, ha a munkaterv szerinti előírt pénzösszeg nem áll rendelkezésére.

A szerződéskötést megelőzően nyílt pályáztatási rendszerrel dől el, hogy az Ügynökség melyik, a tevékenység iránt érdeklődést mutató Európai Együttműködő Állammal állapodik meg.

A társfinanszírozott tevékenységekben az Ügynökség teljes átlátással rendelkezik a szerződést megkötő másik fél által tervezett, és ténylegesen vállalt kiadásokról, valamint a szerződés végrehajtásához szolgáló pénzalapok eredetéről. Ennek érdekében, szükség esetén lehetséges az Ügynökség általi, illetve nevében végzett könyvvizsgálat.

Az EEÁ Tervén belüli bármilyen hasznos teher világűrbeli repüléséből származó szellemi tulajdonjogra az Ügynökség szabályait kell alkalmazni.

II. 6. Általános rendelkezések

Az ügynökségi szerződésekre vonatkozó alapelvek számbavételekor, az együttműködési projekt céljától függően, főszabály szerint a Magyar Felet illetik az EEÁ Terve keretében általa létrehozott és finanszírozott javak, valamint a végrehajtáshoz használt berendezések, szoftver és felszerelések.

A jelen I. Melléklet módosításaihoz elegendő a Felek írásbeli megegyezése.

II. MELLÉKLET

Az Európai Együttműködő Államok Tervének Bizottsága
(EEÁ Terv Bizottsága)

Hatáskör és eljárásrend

A. Hatáskör

Az EEÁ Terv Bizottsága az Ügynökséggel együttműködve, a jelen Megállapodás I. Mellékletében meghatározott célok, szabályok, és eljárásrendeknek megfelelően ellenőrzi és irányítja az EEÁ Tervének végrehajtását. Ennek érdekében:

1. Miután az Ügynökség Tanácsának érintett alárendelt szerveitől az egyetértésről szóló bejelentést megkapta, az EEÁ Terv Bizottsága megvizsgálja, és tagjai egyszerű többségi szavazatával jóváhagyja az EEÁ Terv céljait, szabályait és eljárásrendjeit meghatározó I. melléklet II.2 pontjában meghatározott EEÁ Tervet és annak módosításait.

Az öt éves időszakra szóló EEÁ Terv jóváhagyásakor szavazati jog illeti meg azon lehetséges Európai Együttműködő Államokat is, amelyekre nézve az Európai Együttműködő Államok Megállapodást aláírták, de az még nem lépett hatályba.

2. Az Európai Együttműködő Államok Bizottsága egyszerű többségének szavazatával a jelen Melléklet V. fejezetének megfelelően dönt a Bizottság üléseinek munkanyelvéről.

3. Tudomásul vesz minden, az EEÁ Tervéhez történő hozzájárulásra, illetve a résztvevők hozzájárulásainak növekedésére irányuló elkötelezettséget, az EEÁ Alapokmányában foglaltak figyelembevételével.

4. Az Európai Együttműködő Államok joghatóságai alá tartozó nemzeti intézmények által nyújtott technológiai hozzájárulásokra vonatkozó információkat fogadja, az EEÁ Tervének a célok, szabályok és eljárásrendre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

5. Jóváhagyja az EEÁ Terv hatáskörét, eljárásrendjét, valamint ezek bármely módosítását.

 

II. MELLÉKLET

Az Európai Együttműködő Államok Tervének Bizottsága

B. Eljárásrend

I. fejezet
Összetétel

I.1 Az EEÁ Terv Bizottsága kizárólag az Európai Együttműködő Államok képviselőiből áll.

I.2 Az Ügynökség minden tagállamának egy képviselője megfigyelőként részt vehet a Bizottság ülésein. Az Ügynökség Adminisztratív és Pénzügyi Bizottságának (AFC), az Iparpolitikai Bizottságának (IPC) és a Tudományos Programok Bizottságának (SPC) elnöke hivatalból meghívott az ülésekre, megfigyelői státuszban.

I.3 Minden egyes Európai Együttműködő Állam nem több, mint két delegálttal képviselteti magát a Bizottságban. A delegáltként való részvételnek a feltétele az illetékes nemzeti hatóság által kiállított megbízólevél átadása a Bizottság elnökének.

I.4 A delegáltat tanácsadók kísérhetik. A tanácsadók nevét és foglalkozását be kell jelenteni az Ügynökség Főigazgatójának, mielőtt azok részt vennének a Bizottság ülésének munkájában.

II. fejezet
Elnökség

II.1 A Bizottság az Európai Együttműködő Államok képviselői közül elnököt és alelnököt választ, egy éves időtartamra.

II.2 Ha az elnök akadályoztatva van, az alelnök elnököl helyette. Ebben az esetben az eljáró elnököt ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik, mint az elnököt.

II.3 A bizottsági üléseket az elnök vezeti. Az elnököt nem illeti meg a delegáltak jogköre. Elnöki funkciójának gyakorlása közben az elnök a bizottság fennhatósága alatt marad.

II.4 Azon Európai Együttműködő Állam, amelynek a delegáltja az elnöki funkciót ellátja, kinevezhet egy másik delegáltat az előbbi helyett arra az időtartamra, ameddig az elnöki funkció ideje tart.

III. fejezet
Ülések

III.1 A Bizottság üléseit főszabály szerint az Ügynökség épületeiben tartja, évente nem több mint két alkalommal, közvetlenül az Iparpolitikai Bizottság vagy Adminisztratív és Pénzügyi Bizottság ülését követően.

III.2 Az ülés kezdetén az elnök jelenléti ívet ad közre.

III.3 Az Ügynökség tagállamainak, valamint az Adminisztratív és Pénzügyi, az Iparpolitikai, valamint a Tudományos Programok Bizottsága elnökeinek részvétele a bizottsági üléseken soha nem jelenthet számukra szavazati jogot.

III.4 A Bizottság minden egyes ülésén maghatározza a következő ülés időpontját. Szükség esetén az elnök módosíthatja az ülés kijelölt időpontját.
III.5 Az elnök rendkívüli bizottsági üléseket hívhat össze, akár saját kezdeményezésre, akár az Európai Együttműködő Államok többségének kérésére. Ezen ülések összehívásakor az elnök törekszik arra, hogy az ülés időpontja igazodjon az Iparpolitikai vagy az Adminisztratív és Pénzügyi Bizottság üléséhez.

III.6 Az Ügynökség Főigazgatója az Ügynökség alkalmazottai közül kijelöli azt a személyt, aki ellátja a Bizottság titkári feladatait.

III.7 Az elnökkel történt konzultációt követően a bizottság titkára elkészíti az ülés tervezett napirendjét, amelyet az Európai Együttműködő Államok kézhez kell kapjanak legalább két héttel az ülés előtt.

III.8 Az ülés megnyitását követően, a szükséges módosításokkal együtt, a bizottság megtárgyalja, majd elfogadja a napirend tervezetet. Új napirendi pont abban az esetben kerülhet a napirend tervezetbe, ha azt a jelenlévő Európai Együttműködő Államok egyhangúlag elfogadják.

III.9 Az Ügynökség Főigazgatója által kijelölt ügynökségi alkalmazottak részt vesznek a Bizottság ülésein.

III.10 Minden Európai Együttműködő Államnak egy szavazata van.

III.11 Ellenkező rendelkezés hiányában a Bizottság a döntéseit a jelenlévő és szavazó Európai Együttműködő Államok egyszerű többségi szavazatával hozza.

III.12 A jelenlegi eljárásrend bevezetése tekintettel lesz az EEÁ Terve célkitűzéseinek elősegítésére, és teljesen akkor lesz alkalmazható, ha legalább három EEÁ tagja lett az EEÁ Terve Bizottságnak.

IV. fejezet
Az elnök funkciói és feladatai

IV.1 Az elnök a jelen szabályoknak megfelelően irányítja a bizottság tárgyalásait és fenntartja a sorrendiséget az üléseken. Az elnök nyitja meg és zárja be az üléseket, irányítja a megbeszélést, és ha szükséges összefoglalja azt, biztosítja a jelen szabályok betartását, megadja és megvonja a szót, sorrendi kérdésekben dönt, szavazásra bocsátja a javaslatokat, és bejelenti a döntéseket. Az elnök javasolhatja a vita elnapolását vagy bezárását, illetve az ülés elnapolását vagy felfüggesztését. Az elnök megállapítja a határozatképességet az alábbi IV.10 pontnak megfelelően.

IV.2 Az elnök engedélye nélkül senki nem szólalhat fel. A IV.3 pont rendelkezéseinek megfelelően az elnök szólítja a felszólalókat abban a sorrendben, ahogyan szólásra jelentkeztek. Az elnök rendreutasíthatja azt a felszólalót, aki felszólalásában eltér a tárgytól.

IV.3 Az ülésen EEÁ delegált is kezdeményezhet rendreutasítást. Az elnök azonnal dönt az indítványról. Bármely EEÁ delegált fellebbezhet az elnök döntése ellen. Ebben az esetben a fellebbezést megvitatják, és szavazásra bocsátják. Amennyiben a jelen lévő és szavazó EEÁ delegáltak többsége nem tartja fenn a fellebbezést, az elnök döntése marad fenn. A EEÁ delegáltak rendreutasíthatóak, ha felszólalásuk eltér a tárgytól.

IV.4 A Bizottság minden más javaslatot és indítványt megelőzően a következő indítványokról dönt először, a jelzett sorrendnek megfelelően:

- az ülés felfüggesztése,
- az ülés bezárása,
- a tárgyalt téma elnapolása,
- a tárgyalt témára vonatkozó vita bezárása.

IV.5 Ezen indítványok végső formájára vonatkozó bármely javaslatot szavazásra kell bocsátani. Bármely EEÁ delegált kívánságára ezt írásban kell benyújtani a Bizottság részére. Ebben az esetben az elnök nem terjeszti be a javaslatot az üléshez addig, ameddig az EEÁ delegáltak, akik az írásbeli formát kérték, nem kapják kézbe a javaslat szövegét.

IV.6 Bármikor nyújtanak be módosító indítványt egy javaslathoz, először a módosító indítványt kell szavazásra bocsátani. Ha kettő vagy több módosító indítványt nyújtanak be, a Bizottság először arról szavaz, amelyik az elnök döntése szerint tartalmában távolabb van az eredeti javaslattól. Amennyiben egy módosító indítvány elfogadása szükségszerűen magában foglalja egy másik módosító indítvány elutasítását, az utóbbit nem bocsátják szavazásra.

IV.7 Bármely EEÁ delegált kérheti egy módosító indítvány részeinek önálló szavazását. Ha ezt a kérést bárki ellenzi, szavazásra kell bocsátani az indítvány részekre bontásának kérdését.

IV.8 Ezt követően bármely EEÁ delegált kívánságára a Bizottság szavaz a végleges módosított javaslatról.

IV.9 Abban az esetben, ha kettő vagy több javaslatot nyújtottak be egy és ugyanazon ügyben, a Bizottság ellenkező döntésének hiányában arról szavaznak először, amelyik előbb lett benyújtva. A Bizottság minden egyes szavazás után dönt arról, hogy szavazzanak-e a következő javaslatról.

IV.10 Amennyiben a fenti III.12 pont feltételei szerint a jelen eljárásrend teljes mértékben alkalmazható, az EEÁ Terv Bizottsága határozatképes, ha az Európai Együttműködő Államok delegáltjainak többsége jelen van.

V. fejezet
Az eljárás nyelve

A Bizottság üléseit az ESA azon munkanyelvén kell lefolytatni, amelyet az EEÁ Terv Bizottsága választ. Az ülések összes dokumentuma ezen a nyelven készül.

VI. fejezet
Jegyzőkönyv

VI.1 A bizottság titkára minden egyes ülés után jegyzőkönyv tervezetet készít, amely tartalmazza a tárgyalások lényegét és rögzíti az elért eredményeket.

VI.2 A jegyzőkönyv tervezetet az ülést követően amint lehetséges közre adják.

VI.3 A jegyzőkönyv tervezetre vonatkozó módosító indítványokat az EEÁ delegációk a titkárnak küldik meg írásos formában, a közléstől számított három héten belül.

VI.4 Minden egyes ülés elején, a benyújtott módosítások mérlegelése után a Bizottság jóváhagyja az előző ülés jegyzőkönyvét.

VII. fejezet
Módosítások

Az EEÁ Terve Bizottság hatásköri és eljárási szabályai az EEÁ Terve Bizottság által módosíthatóak, és ehhez az Ügynökség írásbeli egyetértése szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés